Skip to main content Mapa stránok Accesibility Aktuality

Chránené územia

Krásin


Krásin bol vyhlásený za chránený prírodný výtvor predovšetkým ako paleontologická lokalita a z krajinárskeho hľadiska cenné územie s rozlohou 26,4 hektárov. Je bradlovým útvarom zloženým z druhotných vápencov, obsahujúcich mnohé skameneliny. Jeho nadmorská výška dosahuje 516 m.n.m. Na úpätí kompaktného brala sa nachádzajú kamenité sute. Významnými skamenelinami na bradle Krásina sú mäkkýše Amonites, laliovky, dierkavce a ježovky. Vďaka výskytu európsky významných druhov živočíchov bolo územie zaradené do zoznamu území európskeho významu NATURA 2000.

dominanta-dolnej-suce-krasin-original

Na bradle Krásina boli pôvodné spoločenstvá dubohrabiny a drieňové dúbravy , z časti dubobučiny. Les extrémne skalné plochy a previsy boli bezlesé. neskôr bolo skalné bralo odlesnené za účelom pastvy domácich zvierat a vytvorili sa tu podmienky pre vzácne a ohrozené druhy rastlín a živočíchov, ktoré sú viazané na teplé trávnaté a kamenisté stráne.

dsc00881-original

V súčasnosti je západná časť brala zarastená druhotným lesom s prevahou javora poľného, lipy malolistej, buka lesného, liesky obyčajnej a ďalších. Na východných stráňach Krásina sú z hľadiska ochrany genofondu veľmi hodnotné nelesné spoločenstvá. V súčasnosti však veľmi rýchlo zarastajú plevelnými, v tomto území nežiadúcimi vegetačnými druhmi, ako sú kríky hlohu, ruže šípovej, liesky a pod. Tieto potláčajú vzácne druhy rastlín, ktoré inde v okolí nemajú šancu prežiť.


Z toho dôvodu štátna ochrana prírody vypracovala návrh opatrení nutných na zabezpečenie ochrany genofondu Krásina. Ochrana prírody v takomto prípade spočíva nielen vo vyhlásení územia za chránené, ale aj v zabezpečení správnej údržby. To isté platí i pre zachovanie pestrých orchideovitých lúk v Zakrásiní i v celom chotári.

dsc00355-original

Ochrana osobných údajov