Skip to main content Mapa stránok Accesibility Aktuality

Civilná ochrana

CIVILNÁ OCHRANA

V zmysle zákona č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov Obecný úrad v Dolnej Súči informuje verejnosť ako sa správať v prípade vzniku mimoriadnej udalosti.

Poslaním civilnej ochrany je zabezpečenie ochrany životov, zdravia a majetku obyvateľov počas trvania mimoriadnych situácií. Tieto si vyžadujú neodkladné prijímanie opatrení na znižovanie rizík ohrozenia, ako aj určenie postupov a činností pri odstraňovaní ich následkov.

Ľudia si uvedomujú riziká, ktoré ohrozujú ich život, zdravie alebo ich majetok až vtedy, keď sú priamymi účastníkmi havárií, živelných pohrôm alebo katastrof. Dôsledky takýchto mimoriadnych udalostí potvrdzujú, že neznalosť vhodného reagovania na vzniknutú situáciu alebo jej podceňovanie spolu s panikou znásobujú straty na životoch a zvyšujú počet zdravotných poškodení ľudí. I keď jednotlivec pri mimoriadnej udalosti nemôže zvrátiť beh udalostí, môže vhodnou voľbou sa správania výrazne znížiť dopad jej následkov vo svojom okolí. Našim cieľom je poskytnúť informácie o tom, ako reagovať na vznik mimoriadnej udalosti, čo robiť, keď je ohrozený život a zdravie, alebo ako postupovať, keď je ohrozený majetok.

DÔLEŽITÉ TELEFÓNNE ČÍSLA TIESŇOVÉHO VOLANIA

Ak ste v ohrození života alebo zdravia, ak je ohrozený váš majetok, alebo ste účastníkom mimoriadnej udalosti, pri ktorej je ohrozený život, zdravie alebo majetok iných občanov, dožadujte sa poskytnutia pomoci na nasledujúcich telefónnych číslach tiesňového volania:
v prípade požiaru, dopravnej nehody, ohrozenia následkom živelných pohrôm a iných mimoriadnych udalostí volajte 
jednotné číslo tiesňového volania
112 - Integrovaný záchranný systém
v prípade požiaru, dopravnej nehody, ohrozenia následkom živelných pohrôm a iných
mimoriadnych udalostí volajte
150 - Hasičský a záchranný zbor
v prípade ohrozenia života a zdravia volajte
155 - Zdravotnú záchrannú službu
v prípade ohrozenia následkom trestnej činnosti alebo jej oznámení
158 - Políciu
v prípade ohrozenia alebo vzniku mimoriadnej udalosti
6593150 - Obecný úrad v Dolnej Súči

Čo má každý vedieť v prípade ohrozenia
Cieľom tejto pomôcky je poskytnúť informácie o tom, ako reagovať na vznik mimoriadnej udalosti, čo robiť, keď je ohrozený život a zdravie, alebo ako postupovať, keď je ohrozený majetok. 
Preskúšanie prevádzkyschopnosti varovacej a vyrozumievacej siete CO v roku 2011
Preskúšanie sirény bude vykonané v nižšie uvedených termínoch v jednotnom čase o 12.00 hodine dvojminútovým stálym tónom:

14.január, 11.február, 11.marec, 08.apríl, 13.máj, 10.jún, 08.júl, 12.august, 09.september, 14.október, 11.november, 09.december.

Čo má každý vedieť v prípade ohrozenia (PDF)

Ochrana osobných údajov