Skip to main content Mapa stránok Accesibility Aktuality

Evidencia psov

Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní v k.ú. Dolná Súča podlieha evidencii psov. Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie na Obecnom úrade v Dolnej Súči v lehote do 30 dní od uplynutia 90. dňa držby psa.

Evidenciu a vydávanie známok vedie obec.


Do evidencie sa zapisuje :

  • evidenčné číslo psa
  • tetovacie číslo alebo údaj o čipovaní psa ak ho pes má
  • Meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu držiteľa psa
  • umiestnenie chovného priestoru alebo zariadenia na chov, v ktorom sa pes na území obce zdržiava, ak sa umiestnenie nezhoduje s miestom trvalého pobytu držiteľa psa
  • skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný
  • úhyn psa
  • strata psa

 

Každú zmenu skutočnosti a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie je držiteľ psa povinný do 30 dní od zmeny skutočnosti oznámiť obci na Obecnom úrade v Dolnej Súči.


Obec vydáva držiteľovi psa zapísaného do evidencie evidenčnú známku psa. Na známke sa uvedenie evidenčné číslo psa, názov obce kde je pes evidovaný a údaj o tom, či je pes nebezpečným psom. Známkou držiteľ psa preukazuje totožnosť psa.


Známka je neprenosná na iného psa. Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je držiteľ psa povinný do 14 dní odvtedy čo odcudzenie, zničenie alebo stratu známky zistil, oznámiť na Obecnom úrade v Dolnej Súči. Obec je povinná držiteľovi psa za úhradu 3 € vydať náhradnú známku.
S chovom psov sú spojené aj povinnosti vyplývajúce zo zákona 282/2002 Z.z. v z.n.p. a VZNO č. 3/2012 o niektorých podmienkach držania psov v k. ú. Dolná Súča.

Zoznam evidovaných (pdf)

Ochrana osobných údajov