Skip to main content Mapa stránok Accesibility Aktuality

Požičiavanie pomôcok

Sociálna  služba  poskytovaná  v zmysle  § 47  zákona  č.  448/2008  z. z. ,  v znení  neskorších  predpisov  pre  obyvateľov  obce  Dolná Súča

  

Poskytuje  sa  fyzickým  osobám  s ťažkým  zdravotným  postihnutím  a fyzickej  osobe  s nepriaznivým  zdravotným  stavom,  ktorá  je  odkázaná  na  pomôcku.  Nepriaznivý  zdravotný  stav   potvrdzuje  poskytovateľ  zdravotnej  starostlivosti  na  tlačive.

  

Občan  žiada  o požičanie  pomôcky  prostredníctvo  tlačiva,  ktorý  odovzdá  v Zariadení  pre  seniorov Dolná  Súča. Súčasťou  žiadosti  je  “Potvrdenie  o nepriaznivom  zdravotnom  stave“.  V prípade,  že  zariadenie  pre  seniorov  má  k dispozícii  danú  pomôcku,  uzatvára  so  žiadateľom  „Zmluvu  o zapožičaní  pomôcky“

  

Požičiavanie  pomôcok  je  bezplatná  služba  pre  občanov  Dolnej  Súče

  

Občania  si môžu  zapožičať  : 

  • invalidné  vozíky  pre  dospelých
  • chodítka  pre  dospelých
  • toaletné  stoličky
  • servírovacie  stolíky
  • francúzske  barle 
  • vychádzkové  palice
  • vaňovú  stoličku
  • sprchovaciu  stoličku 

 

V prípade,  že  občania  obce  budú  vlastniť  nevyužité   pomôcky  budeme  radi,  ak  nám  pomôcky   venujete  pre  občanov,  ktorí  ich  budú  potrebovať. 

Odovzdať  ich  môžete v zariadení  pre  seniorov  Dolná  Súča.

 

Ochrana osobných údajov