Skip to main content Site map Accesibility News

Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva na štyri roky.

Poslanci Obecného zastupiteľstva zvolení vo voľbách do orgánov samosprávy dňa 27.11.2010 pre volebné obdobie 2010-2014

20100124_liborborot-original

LIBOR BOROT

Dolná Súča 706

 

kontakt:

liborborot@azet.sk

20110124_alenamajerska-original

ALENA MAJERSKÁ

Dolná Súča 922

 

kontakt:

majerska.alena@centrum.sk

20110124_frantisekondrisak-original

JUDR. FRANTIŠEK ONDRIŠÁK

Dolná Súča 902

 

kontakt:

frantisekondrisak@gmail.com

ING. VLADIMÍR PANÁK

Dolná Súča 303

 

kontakt:

vladimir.panak@skgeodesy.sk

20110124_radomirhlavek-original

RADOMÍR HLÁVEK

Dolná Súča 356

 

kontakt:

hlavekrado@gmail.com

20110124_ivetatomekova-original

BC. IVETA TOMEKOVÁ

Dolná Súča 667

 

kontakt:

tomekovaiveta@gmail.com

20110124_vladimirvavro-original

VLADIMÍR VAVRO

Dolná Súča 682

 

kontakt:

vavro.vladimir@stonline.sk

AGÁTA ZIGOVÁ

Dolná Súča 179

 

kontakt:

-

BC. JOZEF ORIEŠEK

Dolná Súča 130

 

kontakt:

-

Kontrolórka obce
Ing. Oľga Panáková

Dolná Súča 303

panakova@tnuni.sk

Zástupca osady Repáky
Mgr. Iveta Gagová

Dolná Súča

igagova@post.sk

Úlohy obecného zastupiteľstva

1. Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o všetkých základných otázkach života obce a vykonáva svoju vyhradenú právomoc podľa §-11 ods. 1,2,3,4,5 §-11 b, Zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

2. Obecnému zastupiteľstvu je najmä vyhradené:

 • určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,
 • schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce,
 • schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce,
 • rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku,
 • určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky,
 • vyhlasovať hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať verejné zhromaždenie občanov
 • uznášať sa na nariadeniach,
 • určovať organizáciu obecného úradu a určovať plat starostu a hlavného kontrolóra,
 • zriaďovať funkciu hlavného kontrolóra a určovať mu rozsah pracovného úväzku,
 • schvaľovať poriadok odmeňovania zamestnancov obce ako aj ďalšie predpisy (rokovací poriadok a pod.)
 • zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov),
 • schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach,
 • zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce
 • udeľovať cestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny,
 • ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce.
 • Obecné zastupiteľstvo si môže vyhradiť rozhodovanie o akejkoľvek otázke života obce.
Ochrana osobných údajov