Obec Dolná Súča
Dolná Súča

Odpadové hospodárstvo

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2023: 45,01%

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2022: 32,88%

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2021: 39,67%

 

Plán vývozu separovaného odpadu v 3. štvrťroku 2024.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 533.96 kB

Plán vývozu separovaného odpadu v 2. štvrťroku 2024.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 530.02 kB

Harmonogram vývozu komunálneho odpadu

Zber zmesového komunálneho odpadu uskutočňuje zberová spoločnosť, ktorá má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou. Vývoz komunálneho odpadu sa uskutočňuje v dvojtýždňových pravidelných intervaloch, spravidla vo štvrtok, v párnom týždni.

V prípade zmeny termínu vývozu z dôvodu štátnych sviatkov, alebo pamätných dní počas roka, ktoré pripadnú na stanovený termín, budú tieto oznámené cestou obecného rozhlasu.

Zber komunálneho odpadu realizuje spoločnosť Marius Pedersen, a.s. Trenčín.

 

Triedenie odpadu

Slováci triedia málo. Hovoria to výsledky štúdií európskeho štatistického úradu Eurostat. Z celkového odpadu putuje len asi 6 % na recykláciu, 12 % končí v spaľovni, 6 % sa kompostuje, ale až 76 % končí na skládkach. Často aj nelegálnych. Táto štatistika radí Slovensko na chvost EÚ v nakladaní s odpadom.

Farebná abeceda triedenia

Nový zákon o odpadoch priniesol základné farby kontajnerov. Žltá je určená na plasty, modrá na papier, zelená na sklo, červená na kovy, oranžová na viacvrstvové kombinované materiály (tzv. tetrapaky). Aby ste si boli istí, čo kam môžete vhodiť, najlepším spôsobom je prečítať si štítky priamo na zberných nádobách. Tie musia obsahovať presné informácie o tom, čo všetko do konkrétnych nádob patrí.

 • Plasty: Mnohé plastové obaly sú objemné, zaberajú značnú časť v kontajneroch. Preto skôr než vhodíte plastové fľaše do kontajnera, zmenšite ich objem. Napríklad zošliapnutím. Obaly z potravín nie je potrebné umývať úplne do čista, stačí vypláchnuť. Do plastov patria číre aj farebné fólie, vrecká, igelitové tašky, fľaše a fľaštičky z kozmetických a čistiacich prípravkov, vrecká z mlieka, obaly z jogurtov, vedrá, či obaly z CD. Do žltej nádoby môžete pokojne hodiť aj polystyrén, ktorý vám zostal doma po nákupe elektroniky a iných tovarov. Ak je nadrozmerný, odneste ho na zberný dvor. Určite však do plastov nepatria pneumatiky, duše z bicyklov a iné gumené predmety.

 • Papier: Triedime ho suchý a čistý. Do modrého kontajnera určeného na papier môžete vhadzovať papierové obaly, noviny, časopisy, knihy bez pevnej väzby, zošity, listy, kancelársky papier, lepenku, papierové krabice (zošliapnuté), rozložené kartóny, katalógy, letáky, plagáty, obálky, pohľadnice, ba aj krepový papier. Nepatria sem však nápojové kartóny, silne znečistený či mastný papier, papier s hliníkovou fóliou, voskovaný papier, obaly na mrazené potraviny, škatuľky od cigariet (s výnimkou kartónovej časti), kopírovací papier či termopapier (používaný najmä na účtenky). Mokrý papier rýchlo plesnivie, preto ho netriedime.

 • Sklo: Delíme ho na farebné (zelený kontajner) a biele (biely kontajner). Do kontajnera so sklom môžete ukladať rôzne sklenené nádoby, fľaše, poháre, fľaštičky z kozmetiky či liekov (samozrejme bez plastových či kovových uzáverov), sklenené črepy alebo okenné sklo bez rámov. Do skla však nepatria zrkadlá, pozlátené a pokovované sklo, žiarovky a žiarivky, drôtené sklo, autosklo, technické sklo, sklo s obsahom chemických látok, TV obrazovky a monitory, porcelán, keramika, dymové sklo a ani plastové štuplíky a korky zo sklenených fliaš.

 • Kovové obaly: Do červeného kontajnera môžete vhadzovať plechovky, konzervy, kovové súčiastky, drôty a káble (bez bužírky), alobal či starý kovový riad. Konzervy a plechovky pred vyhodením do nádoby je vhodné vypláchnuť, aby v nich nezostali zvyšky jedál. Nepatria sem však tuby z krémov a pást, chemicky znečistené kovy, mäkké vrecká z kávy a instantných polievok. Objemný kovový odpad a železo nepatrí do nádob, je potrebné ho odniesť na zberný dvor.

 • Tetrapaky: viacvrstvové obaly od ovocných štiav a nápojov, mlieka, smotany a iných mliečnych výrobkov, vína, a pod. Samozrejmosťou je, aby boli prázdne a podľa možnosti čisté. Pred vyhodením je vhodné rozrezať ich a vypláchnuť vodou, následne zošliapnuť. Nepatria sem obaly od kávy, vreckových polievok, pudingov, práškov do pečiva, práškového cukru, korenín, nanukov, a pod.

 • Textil: Patrí sem obnosené šatstvo, odevy, bielizeň, textílie, obrusy, utierky, handry, priadze a pod. Nepatrí sem hrubo znečistený textil (napr. olejom, hlinou, farbou), koberce, koža. Je možné vhodiť ho do kontajnerov umiestnených v obci alebo pred zberným dvorom.

 • Elektroodpad: elektronické prístroje sú zmesou stoviek materiálov, z ktorých mnohé obsahujú ťažké kovy a nebezpečné chemikálie. Je možné priviesť ich na zberný dvor alebo odovzdať výrobcovi, resp. distribútorovi pri kúpe nového spotrebiča. Patria sem elektrické a elektronické prístroje a zariadenia – televízory, rádiá, počítače, tlačiarne, videá, digitálne hodinky, variče, ohrievače, kanvice, práčky, elektromotory, ručné elektrické náradie, žiarivky a pod. Baterky (vybité batérie, alkalické články, batérie z hodiniek je možné odovzdať do zberných nádob v predajniach, kde tieto možno kúpiť, na zberný dvor alebo do kontajnera pri COOP Jednota na Závodí.

 • Bioodpad: recyklácia biologicky rozložiteľného odpadu spočíva v kompostovaní, ktorého výsledkom je vznik prírodného hnojiva. Vyčleňte si malý priestor v záhrade, kde budete ukladať zvyšky ovocia a zeleniny, šupky so zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb, kvety, trávu, lístie, drobné konáre, burinu, piliny, drevný popol. Do kompostu však nepatria šupky z citrusového ovocia, mäsité zvyšky jedál, kosti, kamene, a pod. Spaľovaním lístia, trávy alebo buriny vzniká dym, ktorý obsahuje oxid uhoľnatý, uhľovodíky a dechtové látky, ktoré sú škodlivé, spaľovanie na otvorených priestranstvách zakazuje zákon o odpadoch. 

 • Jedlé oleje a tuky: Patrí sem použitý kuchynský jedlý olej a tuk. Na uskladnenie je potrebné použiť priehľadné PET fľaše. Použitý olej v dobre uzatvorených fľašiach je možno vhodiť do kontajnera, ktorý je umiestnený vo dvore pri obecnom úrade.

 • Pneumatiky: Pneumatiky je možné odovzdať iba na odberné miesta výrobcov a distribútorov. Najlepšie je opotrebované pneumatiky odovzdať tam kde kúpim nové, prípadne v pneuservise. Zberný dvor nie je oprávnený odoberať pneumatiky.

V triedení nám poradí https://elekos.sk/osveta/samosprava/

Zberný dvor

Zberný dvor v Dolnej Súči je situovaný v časti Závodie medzi futbalovým štadiónom a vodným tokom Súčanka. Odpad do zberného dvora môže odovzdávať každý občan, ktorý platí miestny poplatok za komunálny odpad Obci Dolná Súča.

 Do zberného dvora sa odovzdávajú nasledovné druhy odpadu:

a) odpad z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi

 • PLASTY (stlačené PET fľaše, plastové fľaše, uzávery z fliaš, obalové fólie, tégliky z jogurtov, masla, potravín, kozmetiky a iných predmetov, plastové hračky, polystyrén, ...)

 • PAPIER (noviny, časopisy, katalógy, letáky, telefónne zoznamy, knihy bez tvrdej väzby, zošity, baliaci papier, kalendáre, papierové obaly o potravín a pracích prostriedkov, rozložené papierové a kartónové škatule, lepenka, ...)

 • SKLO (sklenené obaly rôznej farby bez uzáverov a črepy z nich, dekoratívne a tabuľové sklo, sklenené poháre)

b) elektroodpady z domácností (chladničky, mrazničky, klimatizácie, monitory, televízory, práčky, umývačky riadu, sporáky, mikrovlnné rúry, počítače, tlačiarne, telefóny, DVD prehrávače, rýchlovarné kanvice, vysávače, ...)

 c) textil (nie oblečenie, ale znečistené a znehodnotené textílie, handry a pod.)

 d) kovy, železo (konzervy, plechovky, kovové uzávery od nápojov, viečka z mliečnych výrobkov,

kompótové viečka, kovové obaly, kuchynské predmety, alobal,...)

 e) objemný komunálny odpad (nábytky, staré okná, dvere, nádoby, ...)

 f) drobný stavebný odpad (zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky, ...)

Zberný dvor nie je oprávnený odoberať pneumatiky. Pneumatiky sa odovzdávajú len na odberné miesta distribútorov.

Žiadame občanov aby nepotrebné elektrické spotrebiče odovzdávali do zberného dvora vcelku nerozobrané! Obzvlášť nebezpečné sú chladničky, mrazničky a klimatizácie kde môže dôjsť k úniku chladiaceho média. Rozobrané spotrebiče nám spracovatelia odpadu nechcú odoberať!

Zároveň prosíme, aby vrecia s plastovým odpadom boli pred odovzdaním uzatvorené! Plastové vrecia sú poskytované zadarmo výmenným spôsobom na zbernom dvore.

Prevádzkový čas zberného dvora

ZBERNÝ DVOR (na Závodí, vedľa TJ)

                                                    Zimný prevádzkový čas                   Letny prevádzkový čas
                                                                 od - do                                                 od - do

Utorok                                               14:00 – 17:00                                     15:00 – 18:00

Štvrtok                                              14:00 – 17:00                                     15:00 – 18:00

Sobota                                                8:00 – 12:00                                        8:00 –12:00

 

Poplatky za odpad

 VZN č. 2/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

 Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok “) sa platí za komunálne odpady okrem elektro odpadov a biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce.

Sadzbu poplatku za odpad určuje správca dane nasledovne:

a) vo výške 0,0850 eura za osobu a kalendárny deň u fyzických osôb

b) vo výške 0,0450 eura za jeden liter/vývoz zmesového komunálneho odpadu u právnickej osoby, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie a podnikateľa, ktorý je oprávnený užívať, alebo užíva nehnuteľnosť na území obce na účel podnikania. Poplatok sa bude poplatníkovi fakturovať štvrťročne.

 

Koeficient pre výpočet dennej produkcie komunálneho odpadu je 1.

 c/ vo výške 0,37€/kg za drobný stavebný odpad vytriedený

vo výške 0,62€/kg za drobný stavebný odpad nevytriedený

Poplatok za drobný stavebný odpad sa nevyrubuje rozhodnutím. Poplatník uhrádza poplatok v hotovosti priamo na určenom zbernom mieste - zbernom dvore správcovi dane, t.j. poverenému zamestnancovi obce, o čom poplatníkovi následne vydá príjmový pokladničný doklad. Poplatok za drobný stavebný odpad sa bude platiť len vtedy, keď poplatník tento odpad odovzdá na miesto obcou určené, pričom sa poplatok platí za skutočne odovzdané množstvo drobného stavebného odpadu v kg. Poplatník poplatok za drobný stavebný odpad zaplatí aj viackrát v priebehu zdaňovacieho obdobia, a to zakaždým, keď odovzdá drobný stavebný odpad na miesto obcou určené.

 Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik poplatkovej povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti a

 a) ak ide o fyzickú osobu : uviesť meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, /ak ide o fyzickú osobu, ktorá nemá trvalý pobyt na území SR/ adresu prechodného pobytu a kontraktné údaje

 b) ak ide o podnikateľa alebo právnickú osobu :názov alebo obchodné meno , IČO, sídlo, miesto podnikania a kontaktné údaje, údaje o zástupcovi na doručovanie písomností v rozsahu meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu a kontaktné údaje.

 c) identifikačné údaje iných osôb, ak za ne plní povinnosti poplatníka podľa § 77 ods. 7 zákona o miestnych daniach,

 d) uviesť údaje rozhodujúce na určenie poplatku

 e) ak požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku, predložiť aj doklady, ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku.

Zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku a zánik poplatkovej povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný oznámiť obci do 30 dní odo dňa, kedy tieto nastali.

Program odpadového hospodárstva

POH obce Dolná Súča 2016-2020.pdf

poh-obce-dolna-suca-2016-2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 20,76 MB
Vložené: 22. 7. 2020

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2023

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 69,71 kB
Vložené: 14. 2. 2024

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2022

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 70,32 kB
Vložené: 16. 2. 2023

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2021

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 89,19 kB
Vložené: 15. 2. 2022

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2020

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 88,7 kB
Vložené: 25. 2. 2021

Úroveň vytriedenia komunálneho dopadu za rok 2019

uroven-vytriedenia-komunalneho-odpadu-za-rok-2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 87,55 kB
Vložené: 22. 7. 2020

Úroveň vytriedenia komunálneho dopadu za rok 2018

uroven-vytriedenia-komunalneho-odpadu-za-rok-2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 252,37 kB
Vložené: 22. 7. 2020

Plán vývozov

Plán vývozov na 3. štvrťrok 2024

Plán vývozu separovaného odpadu v 3. štvrťroku 2024.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 533,96 kB
Vložené: 12. 6. 2024

Plán vývozov na 2. štvrťrok 2024

Plán vývozu separovaného odpadu v 2. štvrťroku 2024.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 530,02 kB
Vložené: 16. 5. 2024

Plán vývozov na 1. štvrťrok 2024

Harmonogram - Dolná_Súča_ 1. štvrťrok 2024.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 248,74 kB
Vložené: 21. 12. 2023

Plán vývozov na 4. štvrťrok 2023

Plán vývozu separovaného odpadu zo zberných hniezd na 4. štvrťrok 2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 249,03 kB
Vložené: 21. 9. 2023

Plán vývozov na 3. štvrťrok 2023

Plán vývozu separovaného odpadu zo zberných hniezd na 3. štvrťrok 2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 372,69 kB
Vložené: 12. 7. 2023

Štatistický výkaz o komunálnom odpade (ŽP 6-01)

ŽP 6-01 za r. 2023

žp 6-1 2023- oprava.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 124,94 kB
Vložené: 15. 3. 2024

ŽP 6-01 za r. 2022

žp 6-1 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 123,82 kB
Vložené: 16. 2. 2023

ŽP 6-01 za r. 2021

žp 6-1 2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 117,37 kB
Vložené: 30. 3. 2022

ŽP 6-01 za r. 2020

žp 6-1 2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 110,82 kB
Vložené: 30. 3. 2022

ŽP 6-01 za r. 2019

žp 6-1 2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 111,05 kB
Vložené: 30. 3. 2022

ŽP 6-01 za r. 2018

žp 6-1 2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 109,3 kB
Vložené: 30. 3. 2022

Obec

logo_1-original

tsk_logo-original

akt_unia_miest_2-original

 

logo_zmos_1-original

 

 

Aktuálne počasie

dnes, streda 19. 6. 2024
oblačno 29 °C 17 °C
štvrtok 20. 6. slabý dážď 26/15 °C
piatok 21. 6. slabý dážď 29/16 °C
sobota 22. 6. mierny dážď 26/17 °C

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29
1
30

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Projekty NFP - publicita

Projekt - rekonštrukcia infraštruktúry TJ Dolná Súča

 

Spolufinancovanie projektu TJ Slovan Dolná Súča PPA