Preskočiť navigáciu Mapa stránok Prehlásenie o prístupnosti Aktuality

Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva na štyri roky.

Poslanci Obecného zastupiteľstva zvolení vo voľbách do orgánov samosprávy dňa 10.11.2018 pre volebné obdobie 2018-2020

Ing. Kamil Breznický

Dolná Súča 449

 kontakt: 0907369186

kbreza@centrum.sk


Ing. Pavol Hamaj PhD.

Dolná Súča 957

 kontakt:0903679607

phamaj@gmail.com

Ing. Anton Holíček

Dolná Súča 462

 kontakt: 0917221688

holicek@flowpumps.sk

Martin Kotrbčík

Dolná Súča 954

 kontakt: 0911969423

kotrbcik@lamelland.sk

Matúš Bulejko

Dolná Súča 901

kontakt: 0907368338

mato.bulejko@gmail.com

ALENA MAJERSKÁ

Dolná Súča 922

 kontakt: 0908483077

majerska.alena@centrum.sk

Ing. Peter Oriešek

Dolná Súča 585

kontakt: 0915607059

oriesek7233@gmail.com

Anton Pagáč

Dolná Súča 149

 kontakt: 0908258756

tnboco@gmail.com

Bc. AGÁTA ZIGOVÁ

Dolná Súča 179

 kontakt: 0908663348

agazigova@gmail.com

Kontrolórka obce

Mgr. Lenka Vojtášová

Dolná Súča

kontakt: 0904474800

lenka.vojtas@gmail.com

Zástupca osady Repáky

Úlohy obecného zastupiteľstva

1. Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o všetkých základných otázkach života obce a vykonáva svoju vyhradenú právomoc podľa §-11 ods. 1,2,3,4,5 §-11 b, Zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

2. Obecnému zastupiteľstvu je najmä vyhradené:

 • určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,
 • schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce,
 • schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce,
 • rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku,
 • určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky,
 • vyhlasovať hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať verejné zhromaždenie občanov
 • uznášať sa na nariadeniach,
 • určovať organizáciu obecného úradu a určovať plat starostu a hlavného kontrolóra,
 • zriaďovať funkciu hlavného kontrolóra a určovať mu rozsah pracovného úväzku,
 • schvaľovať poriadok odmeňovania zamestnancov obce ako aj ďalšie predpisy (rokovací poriadok a pod.)
 • zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov),
 • schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach,
 • zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce
 • udeľovať cestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny,
 • ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce.
 • Obecné zastupiteľstvo si môže vyhradiť rozhodovanie o akejkoľvek otázke života obce.
Ochrana osobných údajov