Preskočiť navigáciu Mapa stránok Prehlásenie o prístupnosti Aktuality

Referáty

Ing. Iveta Holíčková

 

032/6593150

Prednosta obecného úradu

 

Danka Gazdíková

032/6593150
I.poschodie 
Samostatný odborný referent

podateľňa, sekretariát, hlavná pokladňa, zástupkyňa matrikárky, služby: obsluha obecného rozhlasu, osvedčovanie podpisov a listín, faxovanie, archivácia dokladov, príprava zasadnutí obecného zastupiteľstva a tvorba zápisníc, evidencia včelstiev v obci, trhové záležitosti obce
Antónia Micháliková

032/6593151
I. poschodie
Samostatný odborný referent

matrika, evidencia obyvateľov, evidencia brancov a vojakov v zálohe, evidencia domov a stavieb, výstavba (ohlásenia drobných stavieb, udržiavacích prác a stavebných úprav a iné), osvedčovanie podpisov a listín, obsluha obecného rozhlasu, evidencia voličov, zabezpečovanie volieb
Jana Podoláková

032/6593152
Prízemie
Samostatný odborný referent

Správa dane z nehnuteľnosti, evidencia odpadov, poplatky za komunálny odpad a drobné stavebné odpady, evidencia psov, poplatok za psa, evidencia -spotreba vody, fakturácia, pokladňa, obsluha obecného rozhlasu
Erika Vasková

032/6593152
I.poschodie 
Samostatný odborný referent

Účtovníctvo, bytové hospodárstvo, fakturácia, Evidencia obecného majetku
Miroslav Gabrhel
032/6593152
Prízemie 

Samostatný odborný referent

Kultúrny referent - prenájom priestorov KD, evidencia rybárskych lístkov, životné prostredie - evidencia rozhodnutí na výrub stromov a drevín

Jozef Bizoň

032/6593116
Suterén
Prevádzkovanie pohrebnej služby a cintorínov

Správca domu smútku, prevoz zosnulých, pochovávanie. Práce v obci.
Anna Slivová

032/6593116
Suterén

Knižnica, služby

Obecná knižnica . vedenie knižnej agendy a katalógov, evidencia čitateľov, výpožičiek, nákup kníh. Obsluha a evidencia používateľov verejného internetu. Kopírovanie, predaj pohľadníc a kníh. Výmena smetných nádob.  Pohrebná služba + predaj.   

 

Otváracie hodiny:           

PO,UT,ŠT,PI : 8 - 16 hod.          STR : 9 -17 hod.                   

Ing. Anton Blažej

032/6593271
Prevádzkovateľ obecného vodovodu
Lenka Vojtášová Hlavný kontrolór obce
Ochrana osobných údajov