Preskočiť navigáciu Mapa stránok Prehlásenie o prístupnosti Aktuality

Obecný úrad

Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu, zložený z pracovníkov obce. Obecný úrad nemá právnu subjektivitu. Vnútorná organizácia úradu je upravená organizačným poriadkom obecného úradu schváleným obecným zastupiteľstvom. Obecný úrad vykonáva odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh samosprávy obce a to najmä:

•  zabezpečuje všetky úlohy vyplývajúce zo správy obce,
•  zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov samosprávy obce,
• pripravuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovania obecného zastupiteľstva a komisií obecného zastupiteľstva,
• pripravuje rozhodnutia starostu vydávané v správnom konaní, v daňovom a poplatkovom konaní,
•  zabezpečuje výkon všeobecne záväzných nariadení obce,
•  organizačne a technicky zabezpečuje plnenie úloh štátnej správy, prenesených na obec
   Prácu obecného úradu vedie a organizuje starosta obce alebo zástupca starostu obce v rozsahu vymedzenom obecným zastupiteľstvom.

Úradné hodiny

Pondelok 8,00 - 11.00 12,00 - 15.00
Utorok 8,00 - 11.00 12,00 - 15.00
Streda 8,00 - 11.00 12,00 - 16.30
Štvrtok nestránkový deň  nestránkový deň 
Piatok 8,00 - 11.00

Adresa:

Obec Dolná Súča

Obecný úrad Dolná Súča

Dolná Súča č.2

913 32 Dolná Súča

www.dolnasuca.sk

podatelna@dolnasuca.sk

tel.č. 032/6593150

Ochrana osobných údajov