Preskočiť navigáciu Mapa stránok Prehlásenie o prístupnosti Aktuality

VZN (návrhy, platné)

VZN č.3/2012 O niektorých podmienkach držania psov v katastrálnom území obce Dolná Súča. Platné
VZN č.2/2012 O podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území obce Dolná Súča a Trhový poriadok obce Dolná Súča. Platné
VZN č. 1/2012 K vybudovaniu vodovodnej prípojky z verejného vodovodu obce Dolná Súča, cenník prác a služieb pre obyvateľov obce a interný cenník služieb, montážnych a údržbárskych prác obce na území obce Dolná Súča. Platné
VZN č. 1/2011 O povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov na území obce Dolná Súča. Platné
Dodatok č.2/2012 Zrušené
Dodatok č.1/12 Platné
VZN č. 2/2010 Na vykonanie niektorých ustanovení zákona o sociálnych službách a stanovení výšky úhrad za sociálne služby poskytované obcou Dolná Súča. Zrušené
VZN č. 1/2010 O nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Dolná Súča. Zrušené
Dodatok č.1/2010 Zrušené
VZN č. 3/2009 O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Dolná Súča. Zrušené
Dodatok č. 5/2017 Platné
Dodatok č. 4/2011 Zrušené
Dodatok č. 3/2010 Zrušené
Dodatok č.2/2009 Zrušené
Dodatok č.1/12 Zrušené
VZN č. 3/2008 - o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole - o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole - o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí - o výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť centra voľného času - o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni - o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov vo výdajnej školskej jedálni Zrušené
VZN č. 2/2008 O zásadách nakladania s finančnými prostriedkami. Platné
Dodatok č.1/09 Platné
VZN č. 5/2007 O zvláštnom užívaní miestnych komunikácií ktoré sú v správe obce (rozkopávkách) pri výstavbe, opravách a údržbe podzemných a nadzemných vedení všetkého druhu na území obce Dolná Súča. Platné
VZN č. 4/2007 O poskytovaní dotácií. Platné
VZN č. 3/2007 O vytváraní životného prostredia na území obce Dolná Súča. Platné
VZN č. 2/2007 Na určenie cien za prepožičané hrobové miesto a za pohrebné služby. Platné
VZN č. 4/2006 O prevádzkovaní pohrebísk a pohrebných služieb a poplatkov za pohrebné služby. Platné
VZN č. 4/2004 O určení školských obvodov obce Dolná Súča. Platné
VZN č. 6/2000 Poplatky za znečisťovanie ovzdušia. Platné
VZN č. 4/1997 O podmienkach chovu držania a manipulácie s domácimi a úžitkovými zvieratami na území obce Dolná Súča. Platné
VZN č.7/1996 O podmienkach podnikania na území obce Dolná Súča. Platné
«« na začiatok « naspäť [ 2 / 2 ] ďalej » na koniec »»
Ochrana osobných údajov