Preskočiť navigáciu Mapa stránok Prehlásenie o prístupnosti Aktuality

Uznesenia

115/2020 Návrh na schválenie rozpočtového opatrenia č.1/2020 obce Dolná Súča Splnené
114/2020 Návrh na schválenie VZNO č.2/2020 – o udeľovaní ocenení obce Dolná Súča Splnené
113/2020 Návrh na schválenie VZNO č.1/2020 – štatút obce Dolná Súča Splnené
112/2020 Návrh na vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Dolná Súča Splnené
111/2020 Schválenie plánu prace jednotlivých komisií pri OZ na rok 2020 Splnené
110/2020 Schválenie plánu práce zasadnutí OZ na rok 2020 Splnené
109/2020 Súhrnná správa HKO z kontrolnej činnosti za rok 2019 Splnené
108/2020 Správa hlavného kontrolóra obce z kontrolnej činnosti Splnené
107/2020 Informácia o plnení uznesení z 8. zasadnutia OZ Splnené
106/2020 Schválenie programu obecného zastupiteľstva Splnené
105/2019 Návrh na úpravu výšky nájomného v nájomných bytoch obce Dolná Súča Splnené
104/2019 Návrh na úpravu výšky nájomného v nájomných bytoch obce Dolná Súča Splnené
103/2019 Návrh na schválenie predloženia žiadosti o NFP v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z programu Kvalita životného prostredia 2014-2020 Splnené
102/2019 Návrh a schválenie rozpočtového opatrenia č.5/2019 obce Dolná Súča Splnené
101/2019 Návrh a schválenie rozpočtového opatrenia č.4 /2019 ZŠ s MŠ R.Hečku Splnené
100/2019 Návrh na prevzatie záväzku Obce Dolná Súča na zvýšenie základného imania formou nepeňažného vkladu spoločníka v spoločnosti Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára – Váh Splnené
99/2019 Správa nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke k 31.12.2018 Splnené
98/2019 Návrh na schválenie rozpočtu obce Dolná Súča pre rok 2020 Splnené
97/2019 Návrh na schválenie rozpočtu obce Dolná Súča pre rok 2020 Splnené
96/2019 Návrh a schválenie rozpočtu Základnej školy s MŠ R. Hečku pre rok 2020 Splnené
«« na začiatok « naspäť [ 1 / 42 ] ďalej » na koniec »»
Ochrana osobných údajov