Preskočiť navigáciu Mapa stránok Prehlásenie o prístupnosti Aktuality

Uznesenia

105/2019 Návrh na úpravu výšky nájomného v nájomných bytoch obce Dolná Súča Splnené
104/2019 Návrh na úpravu výšky nájomného v nájomných bytoch obce Dolná Súča Splnené
103/2019 Návrh na schválenie predloženia žiadosti o NFP v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z programu Kvalita životného prostredia 2014-2020 Splnené
102/2019 Návrh a schválenie rozpočtového opatrenia č.5/2019 obce Dolná Súča Splnené
101/2019 Návrh a schválenie rozpočtového opatrenia č.4 /2019 ZŠ s MŠ R.Hečku Splnené
100/2019 Návrh na prevzatie záväzku Obce Dolná Súča na zvýšenie základného imania formou nepeňažného vkladu spoločníka v spoločnosti Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára – Váh Splnené
99/2019 Správa nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke k 31.12.2018 Splnené
98/2019 Návrh na schválenie rozpočtu obce Dolná Súča pre rok 2020 Splnené
97/2019 Návrh na schválenie rozpočtu obce Dolná Súča pre rok 2020 Splnené
96/2019 Návrh a schválenie rozpočtu Základnej školy s MŠ R. Hečku pre rok 2020 Splnené
95/2019 Návrh a schválenie rozpočtu Základnej školy s MŠ R. Hečku pre rok 2020 Splnené
94/2019 Stanovisko finančnej komisie a kontrolóra obce k schváleniu programového rozpočtu obce a ZŠ s MŠ R. Hečku Dolná Súča pre rok 2020 Splnené
93/2019 Návrh a schválenie VZN obce Dolná Súča č.3/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Dolná Súča Splnené
92/2019 Návrh a schválenie Dodatku č.1 k VZN č.4/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Dolná Súča Splnené
91/2019 Návrh a schválenie Dodatku č.3 k VZN č.6/2012 o ostatných službách v obci Splnené
90/2019 Návrh a schválenie Dodatku č. 3 k VZN č.2/2014 – na vykonanie niektorých ustanovení zákona o sociálnych službách a stanovení výšky úhrad za sociálne služby poskytované obcou Dolná Súča Splnené
89/2019 Návrh a schválenie Dodatku č.7 k VZN č. 1/2013 o financovaní materskej školy a školských zariadení na území obce Dolná Súča Splnené
88/2019 Informácia o činnosti komisie finančnej a správy obecného majetku a podnikateľskej činnosti pri OZ Splnené
87/2019 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2020 Splnené
86/2019 Správa hlavného kontrolóra obce z kontrolnej činnosti Splnené
«« na začiatok « naspäť [ 1 / 42 ] ďalej » na koniec »»
Ochrana osobných údajov