Obec Dolná Súča
Dolná Súča

Divadlo

Do konca 1. svetovej vojny sa kultúrny život obce zameral hlavne na hudbu a spev. Po skončení 1. svetovej vojny a vytvorením samostatného Československého štátu začali sa i v našej obci vytvárať predpoklady na organizovanú kultúrnu činnosť.


V Dolnej Súči ako prvý bol v roku 1919 založený divadelný krúžok, ktorý ešte v tom istom roku naštudoval a predstavil sa verejnosti divadelnou hrou Ferka Urbánka HROB LÁSKY. Touto hrou sa začala písať divadelná história našej obce. Zakladateľmi divadelného krúžku boli : miestny farár Ladislav Chmielovský a učitelia Štátnej ľudovej školy v Dolnej Súči manželia Molčánovci.


Počiatočné ťažkosti boli nielen v nedostatku priestorov a rekvizít, ale hlavne v tom, ako presvedčiť občanov o veľkom význame divadla. V tom čase považovali divadlo za niečo neprístojné a nemravné. Keďže v mravných otázkach ľud dbal najmä na poučenie a názor duchovného, použil miestny farár Ladislav Chmielovský kazateľnicu na to, aby vhodným spôsobom presvedčil súčanský ľud, že divadlo je chvályhodná kultúrna činnosť slúžiaca nielen na pobavenie, ale predovšetkým ako výchovný prostriedok.


Názory občanov boli rozptýlené po prvom predstavení v apríli 1919. Predstavenie malo veľký úspech. Nacvičili ho zakladatelia divadelného krúžku. Herci hrali v piešťanskom kroji.


Už o rok , v roku 1920, bola nacvičená ďalšia hra Ferka Urbánka ,, KAMENNÝ CHODNÍČEK,, , tentoraz v bošáckom kroji. Je zaujímavé, že ťažké začiatky pomáhala prekonávať i tá skutočnosť, že herci hrali v cudzích krojoch.
Potom sa hrávali divadlá každoročne i viackrát. U dospelých to boli hlavne obrazy zo života ľudu, veselohry, jednoaktovky. V detských divadelných predstaveniach to boli vianočné, alebo iné príležitostné hry, zdramatizované rozprávky.


Za zmienku stojí skutočnosť, že divadelný krúžok z Dolnej Súče prvý raz vystúpil na cudzom javisku dňa 15.2.1925 v Trenčíne v hre DEBORA, ktorú nacvičila so svojimi hercami Katolícka jednota z Trenčína. Dolnosúčanskí herci predviedli v tejto hre sedliacku svadbu a iné výstupy.


Prvé divadelné predstavenia sa hrávali na provizórnych javiskách v triede štátnej ľudovej školy, neskôr v krčme u Dvoráka. Prvé stálejšie javisko bolo postavené v novembri 1936 v triede cirkevnej školy pri kostole. Bolo iba s dosák položených na prázdnych sudoch a tesárskych koníkoch. Na javisko sa vchádzalo z dvora cez okno. Ako šatňa slúžila malá tmavá komora na školskom dvore. Pri tomto treba spomenúť obrovské nadšenie pre divadelníctvo u vtedajšej mládeže. Materiálnu či finančnú pomoc v tom čase nebolo možno čakať od nikoho, preto javisko a potrebné rekvizity pod vedením miestnych učiteľov zhotovovali herci sami. K prácam sa s veľkým elánom pripájali i iní zruční občania.
O dva roky neskôr, v roku 1938, bola na kultúrne ciele prestavaná a upravená väčšia miestnosť pri krčme (konzume). V tejto sále bolo postavené aj javisko. V roku 1949 bola táto miestnosť zrenovovaná a zväčšená. Pristavané bolo do dvora nové vyvýšené javisko, miestnosť na úschovu kulís, ktorá bola i šatňou a miestnosť pre Osvetovú besedu. Po postavení kultúrneho domu v roku 1978 sa hrávalo divadlo v spoločenskej sále. Postavením kinosály, ktorá je súčasťou budovy kultúrneho domu sa priestorové problémy vyriešili.

 

Priekopníci ochotníckeho divadla v obci Dolná Súča

Prvú divadelnú hru nacvičili, ako sme už predtým spomenuli, kňaz Ladislav Chmielovský a učitelia manželia Molčanovci v roku 1919. V ďalších rokoch kormidlo divadla držali v rukách manželia Molčanovci. V rokoch 1934 až 1962 hlavnými organizátormi divadelnej činnosti boli učitelia manželia Hečkovci, predovšetkým pani Mári Hečková. Mnohí divadelní ochotníci vtedajších čias si iste pamätajú, že pri každom divadelnom vystúpení bol byt učiteľov Hečkovcov ,,hore nohami,,.


Koncom 60-tych rokov sa réžie divadla ujal učiteľ ZŠ Milan Moravík. Pod jeho vedení v období 50. výročia odohratia prvej divadelnej hry v Dolnej Súči bola znovu uvedená dráma Ferka Urbánka ,,HROB LÁSKY,,. Po skončení sa konalo malé posedenie s ochotníkmi z roku 1919, v mnohých prípadoch v jubilejnom predstavení účinkovali ich vnuci. Po odchode učiteľa Moravíka divadelná činnosť v obci zanikla.


Oživenie ochotníckeho divadla bolo od roku 1983, kde sa réžii ochotníckeho divadla venoval učiteľ PaedDr. Pavol Červený až do roku 1989. Pri príležitosti 70. výročia pán Červený naštudoval ako prvú divadelnú komédiu Jána Kedru ,,Kuchárky z Ovseného,,. Vďačíme mu za oživenie divadelnej tradície v Dolnej Súči, lebo po 14 rokoch stagnácie ochotníckeho divadla sa podujal spolu s manželkou, učiteľkou Oľgou Červenou ho viesť. Pod ich vedením sa súbor každoročne zúčastňoval okresnej divadelnej prehliadky ochotníckych súborov "Hollého Moravské Lieskové" kategórie "C". V tejto súťaži súbor získal viaceré ocenenia. Spomenieme aspoň "Plaketu Jozefa Hollého", ktorú získal súbor ako celok, potom režisér PaedDr. Pavol Červený a za ženský herecký výkon Viera Šedivá.


Priekopníkom divadla v našej obci bol tiež Marián Šedivý vtedajší riaditeľ MKS, ktorý sa veľkou mierou zaslúžil o rozvoj divadla, keď hrával ako mládežník v mnohých hrách. Potom ako učiteľ a správca Osvetovej besedy niekoľko hier i režíroval a bol nadšeným propagátorom ochotníckeho divadla.

Po stagnácii účinkovania ochotníckeho divadla sa o oživenie v roku 1992 postaral mládežnícky chlapčenský súbor, ktorý nacvičil biblický príbeh ,,Poď so mnou" za réžie pani Kataríny Lukšovej, kde účinkovali Ján Bahno, Peter Hupčík, Ľubomír Vendžúr, Jozef Pagáč, Peter Pilko a Pavol Fogoton. Klavírny doprovod vdp. Marián Valábek.
V roku 1993 nacvičil divadelný súbor za réžie pani Kataríny Lukšovej hru "Strídza spod hája" , ktorá mala viacero repríz u nás aj v blízkom okolí.


V januári v roku 1994 ako divadelný súbor Mária naštudovali hru ,,Osud Márie z Jaureguizare" . S uvedenou hrou sa zúčastnili XV. ročníka Hollého Moravské Lieskové. Hru predviedli dňa 27. marca 1994 v MKS Podolie a v rámci súťaže získali ocenenia : Naďa Lukšová za postavu Márie, Ján Palaj za postavu Jána a režisérka Katarína Lukšová za scénu a réžiu. V apríli pri príležitosti 75. výročia založenia divadla v Dolnej Súči túto hru reprízovali. Pod vedením pani Kataríny Lukšovej v decembri 1994 odohrali vianočnú hru ,,Dar". Za režijného pôsobenia pani Kataríny Lukšovej sa uskutočnilo 35 predstavení a repríz. Česť získaných finančných prostriedkov venovali na misiu a iné dobročinné účely.

Dlhú stagnáciu divadla v našej obci oživil a oživuje ,,Divadelný súbor GIOVANNI", ktorý pracuje pod Združením seleziánskej mládeže - DOMKA a v spolupráci s obecným úradom v Dolnej Súči. Súbor dostal názov podľa dona Giovanni Bosca, zakladateľa seleziánov, ktorý svoj život obetoval mladým.


V roku 2003 uviedol svoju prvú divadelnú hru pod názvom ,,Bál zlodejov" od autora Jeana Anouilha. Divadelnú hru naštudovali a nacvičili Mirka a Katka Michálikové. Veková kategória hercov sa pohybovala od 15 do 26 rokov. Skvelé herecké výkony podali : Evka Hodálová, Janka Gazdíková, Zuzka Oriešková, Jakub Borot, Ján Čičo, Ján Michálik, Jozef Hupčík, Martin Hupčík, Peter Žila. Samuel Šedivý a Anton Kramár.


V decembri 2004 pri príležitosti 85. výročia založenia prvého divadelného súboru v Dolnej Súči uviedli svoju druhú divadelnú hru v piatych dejstvách ,,Posledná bosorka" autora Ivana Bukovčana. Ako nové talenty sa ukázali : Lucia Čechovská, Lucia Miklasová, Miroslav Michálik, Tomáš Sliva, Pavol Psota, Samuel Ondrišák. Prípravu kostýmov a scény zvládali herci vlastnými silami. Samotné nácviky prebiehali v klubovni bývalej starej školy pod kostolom. Napriek nedostatku voľného času mladí ľudia nestrácali chuť a nadšenie potrebné k nacvičovaniu divadelného predstavenia.
Pri príležitosti 85. výročia bolo udelené čestné občianstvo PaedDr. Pavlovi Červenému za jeho prácu s divadlom v našej obci, ktorý žije t.č. v Hornom Srní.


V marci 2006 divadelný súbor GIOVANNI predviedol ďalšiu divadelnú hru pod názvom ,,Sládkovia" od autora K:J: Erbena, režisérky Katka a Mirka Michálikové.


Pri príležitosti 800. výročia prvej písomnej zmienky o obci Dolná Súča divadelný súbor naštudoval a 2. marca 2008 predviedol divadelnú hru ,,Geľo Sebechlebský" od autora Jozefa Hollého.


Do divadelného života v našej obci sa zapájajú aj mládežníci z Domky, ktorí sa prezentovali v roku 2005 divadelnou hrou ,,Popletené rozprávky" a v novembri 2007 pri príležitosti 800. výročia narodenia sv. Alžbety Uhorskej, patrónky našej farnosti a obce Dolná Súča hrou o živote sv. Alžbety pod názvom ,,Princezná chudobných".

Záverom želáme režisérkam a celému divadelnému súboru GIOVANNI do ďalšej záslužnej činnosti veľa tvorivých síl a ďalšie úspechy v reprezentácii dolnosúčanského ochotníckeho divadla.

V roku 2009 si budeme pripomínať 90. výročie ochotníckeho divadla v obci Dolná Súča!

 

Divadelné predstavenia a obsadenie

Prvé divadelné predstavenie : HROB LÁSKY

Autor :  Ferko Urbánek

Pôvodné obsadenie z roku 1919

Hrabovská , vdova: Agnesa Žuchová-Hamajová
Martin , jej syn: Pavol Oriešek
Vavričková , vdova: Anna Trúnková-Oriešková
Elena , jej dcéra: Anna Zemanovičová-Holíčková
Gaburiak , hrobár:Jozef Oriešek-Hoštácky
Hrušík : Ján Šedivý
Katrena , jeho žena: Mária Piknová-Rožníková
Ondrík , ich syn: Jozef Oriešek
Bara , žobráčka: Eva Sedláčková
Janko , mládenec: Martin Pleva
Jožko , mládenec: Ján Podolák
Anička , dievka: Mária Podoláková-Plevová
Mariška , dievka: Mária Plevová-Zahoráková
Johanka , sirota: Katarína Oriešková-Sedláčková

Text sledoval:  A. Porubský, učiteľ
Réžia:  Alžbeta Molčánová, učiteľka

 

Pri príležitosti 70. výročia ochotníckeho divadla v obci bola v roku 1989 naštudovaná divadelná komédia :

KUCHÁRKY Z OVSENÉHO

Autor:  Ján Kedra

Osoby a obsadenie:

Guľôčka Tomáš , predseda MNV: Peter Lorenc
Puterák Jozef , obecný zriadenec: Ján Michálik
Cintulová Gabriela , krčmárka: Viera Šedivá
Mariena , žena predsedu MNV: Marta Lorencová
Marka , kapelníková žena: Oľga Červená
Veselý Leopold , kapelník: Anton Žúži
Malčík Ignác , robotník: Jarolím Žucha
Latečková , riaditeľka MŠ: Martina Šedivá

Text sledoval:  Ľudmila Micháliková
Réžia:  PaedDr. Pavol Červený

 

Pri príležitosti 75. výročia ochotníckeho divadla v obci bola v roku 1994 reprízovaná hra divadelného súboru ,,Mária" s náboženskou tématikou :

OSUD MÁRIE Z JAUREGUIZARE

Obsadenie:
Mária:  Naďa Lukšová
Ján:  Ján Palaj

Ďalej účikovali
Katarína Mičunková
Janka Čierna
Ľuboš Gajdošík
Eva Blažejová
Eva Hodálová
Ľuboš Vendžúr
Martin Vasko

Technická pomoc :
Roman Pleva, Roman Vendžúr,
Juraj Šebák, Oľga Gabrhelová,
Mária Vasková

Réžia a scéna:  Katarína Lukšová

Pri príležitosti 85. výročia ochotníckeho divadla v obci bola v roku 2004 naštudovaná divadelným súborom GIOVANNI hra

POSLEDNÁ BOSORKA

Autor:  Ivan Bukovčan

Osoby a obsadenie:

Sudca:  Peter Žila
Študenti:  Tomáš Sliva, Martin Hupčík, Janko Michálik
Dorotka:  Lucka Čechovská
Maliar:  Pavol Psota
Krčmár:  Samuel Ondrišák
Judáška:  Lucia Miklasová
Richtár:  Miroslav Michálik
Richtárka:  Eva Hodálová
Drábi:  Janko Čičo, Martin Bahno

Réžia:  Mirka a Katka Michálikové

bosorka

Ďalšie diadlá v podaní divadelného súboru GIOVANNI

Bál zlodejov  - divadelná komédia od francúzskeho autora Jeana Anouilha opisuje život vo francúzskom mestečku Vichy, v ktorom vyčíňa banda vreckových zlodejov. V prezlečení sa dostanú do domu bohatej grófky. Ich plán - vykradnúť dom - však skomplikuje láska, ktorá zmení život jedného z nich. O vtipné situácie a nečakané zvraty nebola v hre núdza.

 

Sládkovia  - jedno bohaté dievča súce na vydaj, traja uchádzači o jej ruku, príliš „starostlivá" matka, miestna klebetnica.... a veľa vtipných a zamotaných situácií. Komédia K.J.Erbena sa odohráva v malom pivovarníckom mestečku, kde dvaja mladí ľudia musia bojovať o svoju lásku s nepriaznivými okolnosťami .

sládkovia

Geľo Sebechlebský  – Komédia Jozefa Hollého sa odohráva v rodine bohatého pekára Potockého, ktorý si zaumienil, že svoju dcéru aj chovanicu vydá za vplyvných mužov. Preto napíše inzerát do miestnych novín...

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30
1
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
1
1
1
2
1

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Projekty NFP - publicita

Projekt - rekonštrukcia infraštruktúry TJ Dolná Súča

 

Spolufinancovanie projektu TJ Slovan Dolná Súča PPA