Obec Dolná Súča
Dolná Súča

Prístup k informáciám

Informácia pre občanov

 Sprístupňovanie informácií obcou Dolná Súča sa riadi zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácii).

 Žiadateľ, ktorým je fyzická alebo právnická osoba, môže požiadať obec Dolná Súča o sprístupnenie informácií prostredníctvom žiadosti.

 Žiadosť o sprístupnenie informácií sa podáva:

1/ telefonicky v jednoduchých prípadoch : na číslo +421/32/6593150 v úradných hodinách.

2/ osobne: v sídle Obecného úradu v Dolnej Súči, I. poschodie, podateľňa v úradných hodinách.

Úradné hodiny

Pondelok   08:00-11:00 12:00-15:00
Utorok        08:00-11:00 12:00-15:00
Streda        08:00-11:00 12:00-16:00
Štvrtok       nestránkový deň
Piatok        08:00-11:00 

3/ poštou na adresu:

Obec Dolná Súča

Obecný úrad Dolná Súča

913 32 Dolná Súča 2

4/ faxom na číslo : +421/32/6593150

5/ e-mailom  na adresu:  podatelna@dolnasuca.sk

 

Povinné náležitosti žiadosti o poskytnutie informácií:

1/ Komu je žiadosť určená (obec Dolná Súča)

2/ Kto žiadosť podáva:

  • fyzické osoby uvádzajú: meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu

  • právnické osoby uvádzajú : názov, IČO a sídlo spoločnosti.

3/ Ktorých informácií sa žiadosť týka: presne a vecne formulovať žiadosti o poskytnutie informácií.

4/ Spôsob sprístupnenia informácií navrhnutý žiadateľom (napr. písomne, faxom, e-mailom).

 

Lehoty na vybavenie žiadostí a opravné prostriedky:

1/ Žiadosti o sprístupnenie informácií vybavuje obec Dolná Súča bezodkladne, najneskôr do 8 pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti.

2/ Obec Dolná Súča môže túto lehotu zo závažných dôvodov stanovených zákonom predĺžiť najviac o 8 pracovných dní. O predĺžení lehoty je žiadateľ informovaný pred uplynutím lehoty spolu s uvedením dôvodov, ktoré vedú k predĺženiu lehoty.

3/ Ak nemá obec Dolná Súča požadovanú informáciu k dispozícii a ak má vedomosť o tom, kde možno požadovanú informáciu získať, postúpi žiadosť do 5 dní povinnej osobe, ktorá má požadované informácie k dispozícii.

4/Ak obec Dolná Súča nevyhovie žiadosti o sprístupnenie informácií hoci len sčasti, vydá o tom písomné rozhodnutie.

5/ Proti rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie žiadosti. Odvolanie sa podáva povinnej osobe, ktorá rozhodnutie vydala alebo mala vydať.

6/ Odvolací orgán rozhodne o odvolaní do 15 dní od doručenia odvolania povinnou osobou. Ak odvolací orgán v tejto lehote nerozhodne, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým odvolanie zamietol a napadnuté rozhodnutie potvrdil, za deň doručenia tohto rozhodnutia sa považuje druhý deň po uplynutí lehoty na vydanie rozhodnutia.

7/ Rozhodnutie o odmietnutí žiadosti možno preskúmať v súdnom konaní podľa osobitného zákona.

 

Prehľad predpisov, podľa ktorých obec Dolná Súča koná a rozhoduje, alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických a právnických osôb vo vzťahu k obci Dolná Súča

  • zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,

  • zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,

  • zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok),

  • zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov,

  • ďalšie platné právne predpisy uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, ktoré sa týkajú obecného zriadenia

Vzor žiadosti o poskytnutie informácie.pdf

Smernica o sprístupňovaní informácií obce Dolná Súča.pdf

Sadzobník úhrad nákladov za spístupňovanie informácií.pdf

Zverejňovanie na úradnej tabuli a povinné informácie.pdf

Prehľad zákonov Miestna samospráva legislatíva.pdf

 

 

Samospráva

logo_1-original

tsk_logo-original

akt_unia_miest_2-original

 

logo_zmos_1-original

 

 

Aktuálne počasie

dnes, streda 19. 6. 2024
slabý dážď 29 °C 17 °C
štvrtok 20. 6. slabý dážď 27/16 °C
piatok 21. 6. slabý dážď 29/16 °C
sobota 22. 6. mierny dážď 24/16 °C

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29
1
30

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Projekty NFP - publicita

Projekt - rekonštrukcia infraštruktúry TJ Dolná Súča

 

Spolufinancovanie projektu TJ Slovan Dolná Súča PPA