Obec Dolná Súča
Dolná Súča

Oznamovanie protispoločenskej činnosti

OCHRANA OZNAMOVATEĽOV PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI PODĽA zákona č. 54/2019 Z. z.

Dňa 1. marca 2019 vstúpil do platnosti nový zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti č. 54/2019 Z. z. („zákon“) – protikorupčný zákon, ktorý zrušil doterajší právny predpis zákon č. 307/2014 Z. z. Nová legislatíva vo svojej podstate nadväzuje na doterajšiu právnu úpravu a má prispieť k zefektívneniu ochrany poskytovanej oznamovateľom protispoločenskej činnosti.

Najvýznamnejšou zmenou v porovnaní s predchádzajúcou právnou úpravou je zriadenie Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti ako samostatného a nezávislého orgánu, ktorý poskytuje ochranu oznamovateľom a tiež rozhoduje o priznaní odmeny za kvalifikované oznámenie.

Na základe uvedeného predpisu o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti, vydal starosta obce Dolná Súča Smernicu č. 48  o postupe pri podávaní, preverovaní a evidovaní podnetov oznamovateľov protispoločenskej činnosti.

Zodpovednou osobou, ktorá plní úlohy zamestnávateľa v podmienkach obce je na základe § 10 ods. 1  zákona  hlavný kontrolór obce Mgr. Lenka Vojtášová. 

Písomná adresa:

Hlavný kontrolór obce

Obecný úrad Dolná Súča

Dolná Súča 2, 913 32

Email: lenka.vojtasova@dolna-suca.dcom.sk

Za oznamovateľa sa považuje fyzická osoba, ktorá v dobrej viere urobí oznámenie orgánu príslušnému na prijatie oznámenia, úradu alebo zamestnávateľovi.

Oznámením sa rozumie uvedenie skutočností, ktoré sa týkajú protispoločenskej činnosti, o ktorých sa osoba dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie alebo v súvislosti s činnosťou vo verejnom záujme.  Oznámením protispoločenskej činnosti sa má zabrániť korupčnému správaniu v spoločnosti a určenej trestnej činnosti.

Oznámenie protispoločenskej činnosti zamestnávateľovi má pomôcť samotnému zamestnávateľovi, aby si chránil svoju dobrú povesť a svoje vlastné zdroje, zároveň vytvára priestor, aby sa vyhol prípadným postihom, v niektorých prípadoch aj trestnej zodpovednosti právnickej osoby.   

Oznámenie možno podať písomne, ústne do zápisnice alebo emailom.

Písomné oznámenie sa podáva v zalepenej obálke kontrolórovi obce alebo do podateľne obecného úradu, ktorá je povinná doručené oznámenie bezodkladne odovzdať zodpovednej osobe.  Podanie sa podáva v obálke s označením : „Neotvárať – do rúk hlavného kontrolóra“.

Oznámenie ústnou formou do zápisnice možno uskutočniť u zodpovednej osoby na Obecnom úrade v Dolnej Súči, Dolná Súča 2, druhé poschodie.

Oznámenie emailom je možné urobiť na adresu zodpovednej osoby: lenka.vojtasova@dolna-suca.dcom.sk. Oznámenia prijaté prostredníctvom emailu, ktoré prijala osoba odlišná od zodpovednej osoby, je táto osoba povinná bezodkladne postúpiť na vybavenie zodpovednej osobe. Uvedený email je prístupný pre oznamovateľov nepretržite 24 hodín denne.  

Smernica č- 48 ochrana oznamovatelov.pdf

 

Obec

logo_1-original

tsk_logo-original

akt_unia_miest_2-original

 

logo_zmos_1-original

 

 

Aktuálne počasie

dnes, utorok 5. 12. 2023
zamračené 1 °C -6 °C
streda 6. 12. sneženie 2/-4 °C
štvrtok 7. 12. zamračené 2/0 °C
piatok 8. 12. zamračené 1/-4 °C